مدیر امور اداری

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: خشایار شیخی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس:34274508-088

آدرس الکترونیکی:khashayarshikhi@yahoo.com