علوم اجتماعی

 

 

         نام و نام خانوادگی: آقای بابک محمدی

         مقطع تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

         شماره تماس:38358983

         آدرس الکترونیکی: