علوم

 

 

         نام و نام خانوادگی: خانم فرشته صفرزاده

         مقطع تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

         شماره تماس:

         آدرس الکترونیکی: