رییس اداره کارگزینی و رفاه

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا مرادی

مقطع تحصیلی: کاردانی

شماره تماس:۳۴۲۷۴۵۱۰-۰۸۳