رییس اداره اعتبارات و تنظیم حسابها

 رییس اداره

آقای علی اشرف گشانی  

مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت

شماره تماس مستقیم:۳۴۲۸۳۹۲۰

شماره تماس داخلی:

آدرس الکترونیکی:Gashani۴۶@gmail.com

 

کارشناس اداره اعتبارات

آقای علی اکبر زین الدین

مقطع تحصیلی: فوق دیپلم

شماره تماس مستقیم:34283920

شماره تماس داخلی:

آدرس الکترونیکی: