رئیس اداره کارگزینی و رفاه

رئیس اداره کارگزینی و رفاه

غلام رضا مرادی 
تلفن:  ۳۴۲۷۴۵۱۰-۰۸۳
 ایمیل: