داشجویی

 

 

         نام و نام خانوادگی: آقای مهدی سالکی

         مقطع تحصیلی: فوق لیسانس حسابداری

         شماره تماس:

         آدرس الکترونیکی:Mahdi.saleki91@yahoo.coom