حسابدار مسئول امور بازنشستگان

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: فریبا امیری

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: 34274505-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: Amiri.farida@gmail.com