ادبیات

 

         نام و نام خانوادگی: آقای جعفر سلیمی

         مقطع تحصیلی:  لیسانس حسابداری

         شماره تماس:

         آدرس الکترونیکی: