اداره رسیدگی به اسناد

اداره رسیدگی به اسناد

رئیس اداره رسیدگی به اسناد
نام و نام خانوادگی: لطیف پالاش
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: ۳۴۲83920-۰۸۳
آدرس الکترونیکی: Latif-palash@yahoo.com

کارشناس اداره رسیدگی به اسناد
نام و نام خانوادگی: خانم لیلا کرانی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: ۳۴۲83920-۰۸۳
آدرس الکترونیکی: