اداره دریافت و پرداخت

اداره دریافت و پرداخت

رئیس اداره دریافت و پرداخت
نام و نام خانوادگی: مسعود کریمی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس: ۳۴۲۷7604-۰۸۳
آدرس الکترونیکی: Ksahand2@gmail.com

کارشناس اداره دریافت و پرداخت
نام و نام خانوادگی: سهراب حیدریان
مقطع تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس: ۳۴۲۷7604-۰۸۳
آدرس الکترونیکی: www.sohrabg8000@yahoo.coom

کارشناس اداره دریافت و پرداخت
نام و نام خانوادگی: امید حیدری
مقطع تحصیلی: کارشناسی
شماره تماس: ۳۴۲۷7604-۰۸۳
آدرس الکترونیکی:

کارشناس اداره دریافت و پرداخت
نام و نام خانوادگی: موسی امجدیان
مقطع تحصیلی: دیپلم
شماره تماس: ۳۴۲۷7604-۰۸۳
آدرس الکترونیکی:

مسئول صدور چک
نام و نام خانوادگی: خانم سوسن همتی
مقطع تحصیلی: دیپلم
شماره تماس: ۳۴۲۷7616-۰۸۳
آدرس الکترونیکی: