اداره دریافت و پرداخت

 

 رییس اداره

آقای مسعود کریمی 

مقطع تحصیلی:لیسانس حسابداری

شماره تماس مستقیم: 34277604

شماره تماس داخلی:

آدرس الکترونیکیKsahand2@gmail.com

 

کارشناس اداره 

آقای سهراب حیدریان

مقطع تحصیلی: لیسانس حسابداری

شماره تماس مستقیم:۳۴۲۸۳۹۲۰

شماره تماس داخلی:

آدرس الکترونیکی: www.sohrabg8000@yahoo.coom

 

مسئول صدور چک

خانم سوسن همتی

مقطع تحصیلی: دیپلم

شماره تماس مستقیم:۳۴277616

شماره تماس داخلی:

آدرس الکترونیکی: