اداره تعمیرونگهداری ساختمانها وتاسیسات

 

مهندس سید محمد عربی

شرح وظایف واحد:

۱-نگهداری ابنیه و تاسیسات وتجهیزات موتورخانه های کلیه ساختمانهای اداری و آموزشی ومحوطه دانشگاه
۲۲-اجرای کلیه تعمیرات موردنیازساختمانهاوتاسیسات درمواقع نیازودرکوتاه ترین زمان ممکن ونظارت بر اجرای درست کارها

اطلاعات پرسنل

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
سیدمحمدعربی رئیس اداره تعمیرونگهداری ساختمانهاوتاسیسات ۴۲۷۴۵۲۴ ۲۸۴ -
حسین کهریزی معاون اداره تعمیرونگهداری ساختمانهاوتاسیسات ۴۲۷۴۵۲۴ ۲۸۴ -
کشتمند کرمی کارشناس تاسیسات و تعمیرات ۴۲۷۴۵۲۴ ۲۷۲ -
مجتبی چراغعلی متصدی امور دفتری ۴۲۷۴۵۲۴ ۲۸۴ -

تماس باما:

آدرس: کرمانشاه،باغ ابریشم،دانشگاه رازی،سازمان مرکزی،طبقه همکف
تلفن مستقیم:۴۲۷۴۵۲۴ تلفن داخلی:۲۸۴
 ایمیل: