خانم معصومه عظیمی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

کارشناس مسئول کارگزینی

شماره تماس مستقیم:34274510-083

شماره تماس داخلی: 216

 

خانم کبری بساطی

مقطع تحصیلی: کارشناسی

کارشناس مسئول کارگزینی

شماره تماس مستقیم:34274510-083

شماره تماس داخلی: 216

 

آقای علی کهریزی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناس امور پرسنلی

شماره تماس مستقیم:34274510-083

شماره تماس داخلی: 298

آدرس الکترونیکی:kahrizi1000@yahoo.com

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                           آقای علی اصغر عباسی

                                             مقطع تحصیلی:کاردانی

بایگان کارگزینی

شماره تماس:34274510-083

                                              شماره تماس داخلی: 266