نام

سمت سازمانی

تحصیلات

تلفن- ایمیل

1

بهنام مومنه

سرپرست کارگزینی هیات علمی

کارشناس ارشد امور اداری

۴۲۶۹۸۷۱

2

پرویز ساعدی

مسئول امور پرسنلی و صدور

دیپلم

۴۲۶۹۸۷۱

3

غلامرضا شریفی

مسئول بایگانی هیات علمی

دیپلم

۴۲۶۹۸۷۱

4

فرشته قنبری

مسئول مکاتبات و ثبت نامه ها

دیپلم

۴۲۶۹۸۷۱

5

شیلا حریریان

مسئول امور دفتری

کارشناس ارشد ریاضی

۴۲۶۹۸۷۱

6

یوسف آذرخش

رابط سامانه وزارت علوم HES

دکتری تخصصی

azarakhsh1360@alumni.ut.ac.ir