نام و نام خانوادگی: یداله سبکراه

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۰۸-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: 

 شرح وظایف:

    همکاری با رییس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه.

•    ایجاد هماهنگی بین فعالیت‏ ها و هدایت اقدامات جاری مدیریت‏ های زیر مجموعه معاونت.
    تهیه و تدوین خط مشی مدیریت‏ های تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوطه. 
•    نظارت دقیق و مستمر و مستقیم بر فعالیت‏ های اداری، مالی، تشکیلاتی، عمرانی و حقوقی واحدهای تابعه. 
    نظارت مستقیم بر اجرای قوانین اداری و مالی که از سوی مراجع ذیصلاح کشور تدوین و به دانشگاه ابلاغ می‏ گردد. 
•    پیگیری برنامه استراتژیک معاونت پشتیبانی و توسعه مطابق برنامه راهبردی دانشگاه.
    برنامه‏ ریزی برای تأمین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی و اقدام در مورد تأمین اعتبارات عمرانی مورد نیاز.
•    برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکت ‏های مشاور و پیمانکار برای طرح‏ های عمرانی. 
    نظارت بر حسن اجرای طرح‏ های عمرانی، قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی.
•    تهیه و تدارک کلیه وسایل و ملزومات مورد نیاز دانشگاه.
    دریافت درآمدهای اختصاصی از طریق قراردادهای تحقیقاتی طبق قانون و مقررات و واریز آن به خزانه نزد بانک مرکزی. 
•    دریافت کمک ‏های مردمی و واریز آن به حساب کمک‏ های مردمی دانشگاه.
    نظارت دقیق بر کلیه خریدها. 
•    نظارت دقیق بر کلیه اموری که دارای بار مالی بوده و برای دانشگاه ایجاد تعهد نماید. 
    صدور ابلاغیه‏ های اداری و مأموریت‏ ها برای اعضای هیأت علمی. 
•    نظارت بر تهیه گزارش‏ های ماهانه، سالانه معاونت و ارسال آن به ریاست دانشگاه.
    صدور بخشنامه‏ های اداری، مالی، تشکیلاتی دانشگاه. 
•    نظارت و پیگیری در مورد مسائل حقوقی دانشگاه. 
    نظارت دقیق بر سیاست‏ ها و خط مشی‏ های کلی برنامه‏ ریزی نیروی انسانی. 
•    نظارت بر امور مربوط به کمیسیون بهره‏ وری و تحول اداری، نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها، تکریم ارباب رجوع، هیأت اجرایی تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی، کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، کمیسیون مناقصه و مزایده و ... 
•    نظارت بر امور دبیرخانه مرکزی دانشگاه. 
•    ارائه گزارش‏ های توجیهی لازم به رییس دانشگاه و سایر مراجع ذیربط. 
    انجام سایر امور محوله از سوی ریاست دانشگاه