نام و نام خانوادگی: شهریار کاظمی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۰۸-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: 

 

 

شرح وظایف:

۱- اصلاح فرآیند نظارت و افزایش بهره وری از منابع و امکانات.

۲- برنامه ریزی در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز.

۳- انجام امور اداری جذب و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز.

۴- گسترش رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان.

۵- هماهنگ نمودن فعالیتهای ادرای و پرسنلی.

۶- اعمال جراحی قوانین و مقررات ادرای، آئین نامه و دستور العمل ها.

۷- انجام مراحل استخدام نیروی انسانی مورد نیاز.

۸- انجام هماهنگی بیشتر مابین معاونین محترم دانشگاه.

۹-پیگیری و نظارت مستقیم در جهت اعمال و اجرای قوانین و مقررات اداری

۱۰- تحقیق و بررسی و مطالعه درباره سیاست کلی و خط مشی دولت و سازمان متبوع در زمینه ایجاد تسهیلات و فراهم آوردن امکانات و رشد معنوی و مادی کارکنان

۱۱- مطالعه مهمتر روشها و گردش کارهای ادرای به منظور حذف تشریفات زائد و ساده کردن جریان کار و همچنین تجزیه و تحلیل عملکرد کارکنان