نام و نام خانوادگی: شهریار کاظمی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۰۸-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: