نام و نام خانوادگی: غلامرضا برازنده

   مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

   شماره تماس: ۳۴۲۷7616-۰۸۳

   آدرس الکترونیکی: Gbarazandeh@ yahoo.coom