نام و نام خانوادگی: فرهاد نیک

مقطع تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس:2-34277601-083

نمابر:34277600-083