نام و نام خانوادگی: سامان محمدی

مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی حسابداری

شماره تماس: ۳4277604-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: s. mohammadi@razi.ac.ir