نام و نام خانوادگی: مجتبی مویدی راد

        مقطع تحصیلی: دیپلم

       شماره تماس: ۳۴۲۷7616-۰۸۳

       آدرس الکترونیکی: