نام و نام خانوادگی: جواد امیریان

مقطع تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: 34274508-083