نام و نام خانوادگی: محمدحسین رضایی

مقطع تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: ۳۴۲۷7604-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: Rezai3232@gmail.com