آیین نامه ترفیع سالیانه هیات علمی دانشگاه رازی

نام و نام خانوادگی: افشین صدیقی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: ۳۴۲۷7616-۰۸۳
آدرس الکترونیکی:Afshin980as@ yahoo.com