سرپرست امور اداری
خشایار شیخی
تلفن:     ۰۸۳۳۴۲۷۴۵۰۸