خشایار شیخی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: مدیر امور اداری

شماره تماس: 34274508-083

آدرس الکترونیکی: khshayarshikhi@yahoo.com