نام و نام خانوادگی: خشایار شیخی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: 34274508-083

آدرس الکترونیکی: khshayarshikhi@yahoo.com