رئیس اداره اعتبارات

             نام و نام خانوادگی: علی اشرف گشانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۴283920-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: Gashani46@gmail.com

 

 

 

 

 

 

کارشناس اداره اعتبارات

نام و نام خانوادگی: علی اکبر زین الدینی

مقطع تحصیلی: کاردانی

شماره تماس: ۳۴۲83920-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: Zindin1342@gmail.com