نام و نام خانوادگی: کورش اکبری

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: 34278789-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: Akbarikoresh57@gmail.com