نام و نام خانوادگی: بهمن محمدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی  حسابداری

شماره تماس:                  -۰۸۳

آدرس الکترونیکی: