نام و نام خانوادگی: سهراب منوچهری

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس:               -۰۸۳

آدرس الکترونیکی: Sohrabg800@yahoo.com