نام و نام خانوادگی: کورش روندی

مقطع تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس:                 -۰۸۳

آدرس الکترونیکی: