نام و نام خانوادگی: بابک محمدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شماره تماس: ۳8358983-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: