نام و نام خانوادگی: فرشته صفرزاده

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس:                   -۰۸۳

آدرس الکترونیکی: