نام و نام خانوادگی: حیدر بهرامی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: 38320041-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: haedarbahrami@yahoo.com