نام و نام خانوادگی: جعفر سلیمی

مقطع تحصیلی: کارشناسی  حسابداری

شماره تماس:                   -۰۸۳

آدرس الکترونیکی: