نام و نام خانوادگی: مهدی سالکی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس:               -۰۸۳

آدرس الکترونیکی: Mahdi.saleki91@yahoo.coom