نام و نام خانوادگی: افسانه محمدی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵26-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: A-mohamadi5488@yahoo.coom