نام و نام خانوادگی: سعید یاوری

مقطع تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس: ۳۴۲۷۴۵۰۸-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: Acc.razi@yahoo.coom