تدارکات و امور قراردادهای دانشگاه رازی

 

دکتر حبیب جعفری : سرپرست تدارکات و امور قراردادهای دانشگاه
یداله سبکراه : رییس اداره تدارکات
 تورج شریفی : رییس کمیته قراردادها