تدارکات و امور قراردادهای دانشگاه رازی

 

سرپرست تدارکات و امور قراردادهای دانشگاه: دکتر یوسف محمدی فر

شماره تماس:34274507و34274533-083