رئیس اداره رسیدگی به اسناد

نام و نام خانوادگی: لطیف پالاش

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۴۲83920-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: Latif-palash@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

کارشناس اداره رسیدگی به اسناد

نام و نام خانوادگی: خانم لیلا کرانی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس: ۳۴۲83920-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: