رئیس اداره دریافت و پرداخت

نام و نام خانوادگی: مسعود کریمی

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

شماره تماس: ۳۴۲۷7604-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: Ksahand2@gmail.com

 

 

 

 

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

نام و نام خانوادگی: سهراب حیدریان

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

شماره تماس: ۳۴۲۷7604-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: www.sohrabg8000@yahoo.coom

 

 

 

 

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

نام و نام خانوادگی: امید حیدری

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

شماره تماس: ۳۴۲۷7604-۰۸۳

 

آدرس الکترونیکی:

 

 

 

 

کارشناس اداره دریافت و پرداخت

نام و نام خانوادگی: موسی امجدیان

مقطع تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: ۳۴۲۷7604-۰۸۳

آدرس الکترونیکی:

 

 

 

 

مسئول صدور چک

نام و نام خانوادگی: خانم سوسن همتی

مقطع تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: ۳۴۲۷7616-۰۸۳

آدرس الکترونیکی: